Từ điển Dịch Trống Việt - Hồn Trống Việt

BQLĐ

Bát Quái Lạc đồ giống TTBQ của KD nhưng phối với số Lạc Đồ còn TTBQ phối Hà Đồ. BQLD is similar to TTBQ or Early heaven 8 trigrams of the I Ching. However, BQLD associates with Lac Do’s numberrs while TTBQ with Ha Do.

BQLH

Bát quái Lạc Hồng (BQLH) hay Tài Nhân (BQTN) là Bát quái hợp nhất của BQLD & BQHT. BQLH cũng đồ hình về con người đại ngã tâm linh, trong cấu trúc Tam Tài – Thiên Địa Nhân. Bát Quái Lạc Hồng & 64 Trùng quái của nó là con […]

Hồng Thư

Hồng Thư, đồ hình nền tảng của Dịch Trống Việt. Hồng Thư phối với Bát Quái Hồng Thư (BQHT). Hồng thư giống Hà đồ của Kinh Dịch. Chữ “Thư” có nghĩa là sách và chữ Hồng = Hùng đều có nghĩa lớn mạnh. “Hồng thư” là “Sách lớn”. Chữ Hồng […]

Lạc Đồ

Là một Ma phương cân bằng mọi hướng như Lạc thư của KD nhưng với Dãy số 2, 7, 6 nằm bên trái và phối với Bát Quái Lạc Đồ (BQLĐ), còn Lạc thư của KD phối với Hậu Thiên Bát Quái (HTBQ). Trong tiếng Việt, từ “Đồ” có ý Bản […]

Không thể copy

You cannot copy