Đạo - Hồn Trống Việt

Đạo

Không ngôn từ nào có thể nói hết về Đạo. Đạo là 3 trong 1. 3 bao gồm Âm, Dương & Tâm. Về thể, Đạo là Thần khí. Về hình tướng, Đạo là Thái Cực, Trung Tâm hay Trục Trung Tâm. Về tác động hay hành động, Đạo là Âm Dương Ngũ Hành, cũng bao gồm 3 thành phần là đi ra hay ly tâm, trở về hay hướng tâm & Tâm


No words can express Dao fully. Dao is 3 in 1. There are 3 elements – Am (Yin), Duong (Yang) & Center or Spiritual Heart in Dao. Dao’s essence is Spiritual or Conscious energy. As a form, Dao is Tai Chi, Spiritual heart, Central pilar or Center. Dao in action is the Law of Am Duong Ngu Hanh (ADNH) or Yin Yang Five Interactions, which also consists of 3 parts – outgoing or centrifugal, returning or centripetal & the Spiritual heart or Center.

Không thể copy

You cannot copy