Hà Thư - Hồn Trống Việt

Hà Thư

Hà Thư, đồ hình đầu tiên và nền tảng của Dịch Trống. Hà Thư phối với BQHT. Hà thư giống Hà đồ của Kinh Dịch.

H2: HT phối BQHT còn Hà đồ với TTBQ

Ha Thu, the first & foundational diagram of Drum’s Law. Ha Thu associates with BQHT. Ha thu is equivalent to the Ha do of the “I Ching”.

Không thể copy

You cannot copy