Diagrams & Laws on Ngoc Lu Bronze Drum - Part 2

Diagrams & Laws on Ngoc Lu Bronze Drum - Part 2

Phần 1 chúng ta đã tìm thấy Hồng Thư. Đặc biệt, qua Công thức 34 đã xác định được BQLD, phát hiện ra các Qui luật Đối xứng, chữ S và biết hướng/mùa của của Trống.

Chỉ cho các Thành viên – For members only.
Đăng nhập – Login Đăng ký – Register
Hãy chia sẻ

Không thể copy

You cannot copy