BQLĐ - Hồn Trống Việt

BQLĐ

Bát Quái Lạc đồ giống TTBQ của KD nhưng phối với số Lạc Đồ còn TTBQ phối Hà Đồ.

BQLD is similar to TTBQ or Early heaven 8 trigrams of the I Ching. However, BQLD associates with Lac Do’s numberrs while TTBQ with Ha Do.

Không thể copy

You cannot copy