Từ điển Kinh Dịch - Hồn Trống Việt

TTBQ

TTBQ là Bát Quái của Kinh Dịch. TTBQ giống BQLD về vị trí các Quái, tuy nhiên, nó phối với Hà Đồ của KD, còn BQLD phối với Lạc Đồ. TTBQ or Early Heaven Eight Trigrams is I Ching’s diagram partnered with Ha Do. The only similarity between TTBQ & […]

Không thể copy

You cannot copy