BQLH - Hồn Trống Việt

BQLH

Bát quái Lạc Hồng (BQLH) hay Tài Nhân (BQTN) là Bát quái hợp nhất của BQLD & BQHT. BQLH cũng đồ hình về con người đại ngã tâm linh, trong cấu trúc Tam Tài – Thiên Địa Nhân.

Bát Quái Lạc Hồng & 64 Trùng quái của nó là con đường, phương pháp, cuốn cẩm nang sống & mục đích hay chương trình hành động để đạt Thái Hòa, tư tưởng cốt lõi của DTV hay thuyết Âm Dương Ngũ Hành, thường được gọi là Nhất nguyên Lưỡng cực, tức là điều hòa, quân bình và thống nhất Âm Dương, đại diện cho mọi đối kháng, mâu thuẫn nhưng nếu được hóa giải sẽ trở thành tương hỗ, tương đồng, chuyển hóa và bổ trợ cho nhau.


Bat Quai Lac Hong (BQLH) or Tai Nhan (BQTN): A unified diagram of BQLD & BQHT. BQLH is also the only diagram that addresses the egoless or great Self of the 3-interations structure Thien Dia Nhan or Heaven, Earth & Human.

Bat Quai Lac Hong & BQLH-based 64 hexagrams provide a way, methods, living manual or action plan to achieve the Great harmony, often referred to as the Bipolar Unity i.e. harmonizing, balancing and uniting Am Duong or Yin Yang, symbolizing all antagonists, differences & contradictions but correlating, mutual, transforming and complementing each other.

Không thể copy

You cannot copy