Lạc Đồ - Hồn Trống Việt

Lạc Đồ

Là một Ma phương cân bằng mọi hướng như Lạc thư của KD nhưng với Dãy số 2, 7, 6 nằm bên trái và phối với Tiên thiên Bát Quái LĐ.

H5: Lạc đồ phối TTBQLD còn Lạc thư phối HTBQ

Lac do is a magic square like I Ching’s Lac Thu, but with the series of numbers 2, 7, 6 on the left side & associates with Tien Thien BQLD (Lac thu with HTBQ or Late heaven 8 trigrams).

Không thể copy

You cannot copy