Lạc Đồ - Hồn Trống Việt

Lạc Đồ

Là một Ma phương cân bằng mọi hướng như Lạc thư của KD nhưng với Dãy số 2, 7, 6 nằm bên trái và phối với Bát Quái Lạc Đồ (BQLĐ), còn Lạc thư của KD phối với Hậu Thiên Bát Quái (HTBQ).

Trong tiếng Việt, từ “Đồ” có ý Bản đồ & sơ đồ. Từ “Lạc” liên quan đến Lạc Việt, là tổ tiên của người Việt. Chữ “lạc” trong Lạc Việt bắt nguồn từ lak hay nak nghĩa là “nước” trong tiếng Việt cổ. Như vậy, Lạc đồ nghĩa chung là Bản đồ và nghĩa riêng là Bản đồ đất nước của dòng Lạc Việt hay nước Văn Lang.

Lac do is a magic square like I Ching’s Lac Thu, but with the series of numbers 2, 7, 6 on the left side & associates with Bat Quai Lac Do (BQLD) while I Ching’s Lac thu with HTBQ or Late heaven 8 trigrams.

In Vietnamese, the word “Đồ” means Map & diagram. The word “Lạc” relates to Lạc Việt, which is the ancestor of the Vietnamese people. The word “lạc” in Lạc Viet comes from lak or nak meaning “water” in ancient Vietnamese. As Vietnamese people use the word “Nước – Water” to call their country or any country such as Nước Việt Nam, Nước India, Nước Lào vv. Thus, Lac Do has a general meaning of “The Map” and a special meaning, the Map of the Lac Viet’s country or Van Lang.

Không thể copy

You cannot copy