khí dương - Hồn Trống Việt

Âm Dương - Phần 2

Trong Phần 2 chúng ta sẽ nói chi tiết về Bản thể, Hình tướng & Hành động của Âm Dương mà DTV thể hiện bằng các hình ảnh trên Trống & các đồ hình.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Không thể copy

You cannot copy