Kinh Dich - Hồn Trống Việt

Am Duong - Yin Yang - Part 3

In Part 2, we have concluded VDC & its images & diagrams such as the Drum, BQLD, BQHT displays Càn as Am (Yin) & Khôn is Duong (Yang). Part 3 will discuss ...

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Am Duong - Part 2

Trong Phần 2 chúng ta sẽ nói chi tiết về Bản thể, Hình tướng & Hành động của Âm Dương mà DTV thể hiện bằng các hình ảnh trên Trống & các đồ hình.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Am Duong - Yin Yang - Part 1

Am DuongYin Yang symbolize all the opposites, conflicting but complementary & inseparable. Am Duong can be principles, forces, components, processes, aspects, things … anything can be classified as Am Duong.

Không thể copy

You cannot copy