Ngoc lu bronze drum - Hồn Trống Việt

Diagrams & Laws on Ngoc Lu Bronze Drum - Part 2

Phần 1 chúng ta đã tìm thấy Hồng Thư. Đặc biệt, qua Công thức 34 đã xác định được BQLD, phát hiện ra các Qui luật Đối xứng, chữ S và biết hướng/mùa của của Trống.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Am Duong - Yin Yang - Part 3

In Part 2, we have concluded VDC & its images & diagrams such as the Drum, BQLD, BQHT displays Càn as Am (Yin) & Khôn is Duong (Yang). Part 3 will discuss ...

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Am Duong - Yin Yang - Part 2

In Part 2, we'll show you how VDC expresses, defines & describes forms, essence & actions of the Am Duong - Yin Yang on the Drum & Diagrams.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Không thể copy

You cannot copy