diagrams - Hồn Trống Việt

Đồ hình & Qui luật trên Trống đồng Ngọc Lũ

Chúng ta cần nhớ các đồ hình quan trọng nhất của Kinh dịch, bao gồm Thái cực, Hà đồ, Lạc thư, Tiên thiên và Hậu thiên bát quái để có thể hiểu và phân biệt với những đồ hình & qui luật trên trống. …

Không thể copy

You cannot copy