hà đồ - Hồn Trống Việt

Đồ hình & Qui luật trên Trống đồng Ngọc Lũ - Phần 3

Trống là Dịch Trống Việt, vừa nguyên bản, vừa có đầy đủ các đồ hình, đã tồn tại song song với Kinh Dịch, ít nhất từ hơn 2000 năm trước. Tuy nhiên, gần như không ai biết đến, bởi ...

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Đồ hình & Qui luật trên trống đồng Ngọc Lũ - Phần 2

Phần 1 chúng ta đã tìm thấy Hồng Thư. Đặc biệt, qua Công thức 34 đã xác định được BQLD, phát hiện ra các Qui luật Đối xứng, chữ S và biết hướng/mùa của của Trống.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Đồ hình & Qui luật trên Trống đồng Ngọc Lũ

Nói đến Công thức mọi người sẽ liên hệ đến Toán & khoa học. Vậy mà, một cuốn sách về Triết lý Biến dịch, đạo và ADNH như DTV cũng có công thức. Đặc biệt …

Không thể copy

You cannot copy