Âm Dương - Hồn Trống Việt

Âm Dương

Âm Dương, tượng trưng cho mọi đối lập, xung khắc nhưng cũng bổ trợ cho nhau và không thể tách rời nhau. AD chỉ là tương đối & không có gì thuần Âm hay thuần Dương, kể cả Càn & Khôn.

DTV, ngược với KD coi Tinh thần, vô hình, vô hạn, vạch liền, số lẻ, vòng tròn & màu đen là âm, còn vật chất, hữu hình, hữu hạn, vạch đứt, số chẵn & màu đỏ tượng trưng cho Dương.


Am (Yin) & Duong (Yang) symbolize all opposites, conflicting but complementary & inseparable. AD is relative & nothing is purely Am or Duong.

VDC, in contrast to I Ching considers Spirit, solid line, odd numbers, circle & black as Am (Yin), while Matter, broken line, even numbers, square & red represent Duong (Yang).

Không thể copy

You cannot copy