Âm Dương - Hồn Trống Việt

Âm Dương

DTV coi quái Càn, Tinh thần, vô hình, vô hạn, vạch liền, số lượng lẻ, vòng tròn & màu đen là âm, còn quái Khôn, vật chất, hữu hình, hữu hạn, vạch đứt, số lượng chẵn hay không có gì & màu đỏ tượng trưng cho Dương1Số lượng lẻ chẵn chỉ áp dụng trong bối cảnh nhất định trên Trống.

Hình 1: Âm Dương – Tính chất & cách thể hiện
 • Âm Dương tượng trưng cho mọi đối lập, xung khắc nhưng cũng bổ trợ cho nhau, giao thoa với nhau và không thể tách rời nhau;
 • Âm Dương là tương đối;
 • Trong Âm có Dương & ngược lại trong dương có âm;
 • Không có gì thuần Âm hay thuần Dương;
 • Càn là Âm, giống đực & trong chuyển động đi ra gọi là khí Dương. Khôn là Dương, giống cái & trong chuyển động trở về gọi là khí Âm2Giống đực & giống cái ở đây chỉ những nguyên lý chứ không phải nam & nữ, con trai & con gái.
 • Cả Âm và Dương đều động. Tuy nhiên, Âm sống động mà không đổi hay trường tồn, tĩnh tại & an bình, còn dương ít sống động hơn, nhưng lại liên tục thay đổi từ dạng này sang dạng khác, phải hoạt động, vật lộn, đấu tranh để mưu sinh. Những gì sống trong Dương là Âm & những gì chết trong Âm là Dương;
 • Âm Dương chuyển hóa lẫn nhau;
 • Âm là một & Dương là nhiều;
 • Cực Âm chuyển động theo chiều đi ra, bốc lên, và ly tâm. Âm trong chuyển động gọi là Khí Dương. Ngược lại, Cực Dương có xu hướng đi vào, hướng tâm, thấm xuống, và dòng vận động của Dương gọi là Khí Âm.

Figure 1 lists the major ways used by VDC to express Can Khon, Am Duong, Yin Yang3Odd & even quantities are only applied in the certain context on the Drum.

Figure 1: Can Khon, Am Duong (Yin Yang) & Ways of expression.
 • Am Duong symbolize all opposites, conflicting but complementary & inseparable.
 • Am Duong is relative;
 • There is nothing that is purely Am or Duong;
 • Am is in Duong & Duong is in Am;
 • Trigram Can is Am, male & is called called Khí Dương, Yang Qi or Positive Prana whenever in motion. Trigram Khon is Duong, female & when in motion will be called Khí Âm, Yin Qi or Negative Prana4Male & Female are the universal principle & should not be identified with Man & Woman;
 • Both Am & Duong fluctuate & change. Am is alive & transformative internally but unchanged, eternal, formless, still & peaceful. In contrast, Dương, being dull & rigid but its form changes over times, transitory & struggling. What is alive in Duong is Am, and what dies in Am is Duong;
 • Am transforms into Duong & Duong into Am;
 • Am is One & Duong is multeity;
 • Extreme Am goes outward, rises up, and moves centrifugal. When in motion, its flow is called Khí Dương, Yang Qi or Positive Prana. On the other hand, extreme Duong tendency is to return, move centripetal, seep down. When moves, its movement is called Khí Âm, Yin Qi or Negative Prana.

Không thể copy

You cannot copy