Hồng Thư - Hồn Trống Việt

Hồng Thư

Hồng Thư, đồ hình nền tảng của Dịch Trống Việt. Hồng Thư phối với Bát Quái Hồng Thư (BQHT). Hồng thư giống Hà đồ của Kinh Dịch.

Chữ “Thư” có nghĩa là sách và chữ Hồng = Hùng đều có nghĩa lớn mạnh. “Hồng thư” là “Sách lớn”. Chữ Hồng cũng liên quan đến Hồng Bàng, một liên bang của người Lạc Việt, dòng họ Hùng. Vì thế Hồng Thư cũng có nghĩa Sách của người Lạc Việt, con cháu các vua Hùng.

“Hồng Bàng là tổ nước ta.
Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang”

Trích bài thơ Lịch sử nước ta của Hồ Chí Minh.


Hong Thu or Heaven Treatise, the foundational diagram of Viet Drum Law of Changes. Hong Thu is similar to the I Ching’s Ha Do. However, it associates with Bat Quai Hong Thu (BQHT) while Ha Do with the Early Heaven 8 Trigrams or TTBQ.

In Vietnamese, the word “Thư” means book. The word Hồng = Hùng both means strong. So “Hong Thu” is the Great book. The word Hong is also related to Hong Bang, a federation of the Lac Viet people from the Hung family. Therefore “Hong Thu” also means the Book of the Lac Viet people, descendants of the Hung Kings.

“Hong Bang is our country’s nest.
Our country at that time was called Van Lang.”

Excerpt from Ho Chi Minh’s poem History of our country.

Không thể copy

You cannot copy