early heaven eight trigrams - Hồn Trống Việt

Đồ hình & Qui luật trên trống đồng Ngọc Lũ - Phần 2

Drum's Lac Do is also a magic square (sum of all directions equals 15) but the sequence of numbers 2, 7, 6 on the left. as compared to I Ching's Lac Thu.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Không thể copy

You cannot copy