late heaven eight trigrams - Hồn Trống Việt

Đồ hình & Qui luật trên Trống đồng Ngọc Lũ - Phần 3

Trống là Dịch Trống Việt, vừa nguyên bản, vừa có đầy đủ các đồ hình, đã tồn tại song song với Kinh Dịch, ít nhất từ hơn 2000 năm trước. Tuy nhiên, gần như không ai biết đến, bởi ...

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Đồ hình & Qui luật trên trống đồng Ngọc Lũ - Phần 2

Drum's Lac Do is also a magic square (sum of all directions equals 15) but the sequence of numbers 2, 7, 6 on the left. as compared to I Ching's Lac Thu.

Chỉ cho các Thành viên - For members only.
Đăng nhập - Login Đăng ký - Register

Không thể copy

You cannot copy