ngọc lũ - Hồn Trống Việt

Quái, số và độ năng

Gọi là độ năng vì nó biểu thị năng lượng của quái bằng số thập phân, thông qua số nhị phân. Ví dụ, quái Ly, số nhị phân viết là 101 sẽ có độ năng là 5 khi …

Đồ hình & Qui luật trên Trống đồng Ngọc Lũ

Chúng ta cần nhớ các đồ hình quan trọng nhất của Kinh dịch, bao gồm Thái cực, Hà đồ, Lạc thư, Tiên thiên và Hậu thiên bát quái để có thể hiểu và phân biệt với những đồ hình & qui luật trên trống. …

Không thể copy

You cannot copy