Glossary - Hồn Trống Việt

Hà Thư

Hà Thư, đồ hình đầu tiên và nền tảng của Dịch Trống. Hà Thư phối với BQHT. Hà thư giống Hà đồ của Kinh Dịch. Ha Thu, the first & foundational diagram of Drum’s Law. Ha Thu associates with BQHT. Ha thu is equivalent to the Ha do of the […]

Lạc Đồ

Là một Ma phương cân bằng mọi hướng như Lạc thư của KD nhưng với Dãy số 2, 7, 6 nằm bên trái và phối với Tiên thiên Bát Quái LĐ. Lac do is a magic square like I Ching’s Lac Thu, but with the series of numbers 2, 7, 6 […]

Không thể copy

You cannot copy